|

Słownik studenta

Rozpoczęcie studiów to z jednej strony tylko ciąg dalszy edukacji. Wiąże się jednak z zasadniczymi zmianami: zaczynamy się poruszać w zupełnie odmiennym środowisku, stosować do innych zasad i używać innych pojęć. Aby się nie pogubić, warto poznać podstawowe pojęcia akademickie.

Akademik – potoczne określenie domu studenckiego (DS)/akademickiego, miejsce zakwaterowania studentów. Warto pamiętać, że na terenie akademika stosują się takie same przepisy, jak na terenie szkoły wyższej (czyli między innymi zakaz spożywania alkoholu☺). Miejsce legendarne, w którym mają miejsce najciekawsze studenckie historie.

Dzień rektorski – dzień, w którym zgodnie z decyzją rektora uczelni nie odbywają się zajęcia, pomimo planu. Przyczyną może być święto, żałoba lub inne wydarzenia przewidziane w regulaminie. Często dni (lub godziny) rektorskie ustalane są przed lub po święach, dzięki czemu studenckie przerwy świąteczne są dłuższe.

Egzamin komisyjny („komis”) – zdawany jest w przypadku, gdy student stwierdzi, że umie „na więcej”, a tym samym kwestionuje prawidłowość oceny uzyskanej na egzaminie, po oblaniu egzaminu poprawkowego; często ostatnia szansa zaliczenia danego przedmiotu. Egzaminowany staje przed komisją, w skład której wchodzą: właściwy egzaminator oraz „obserwator” (np. przedstawiciel samorządu studenckiego). Taki skład ma zapewnić obiektywność oceny.

Egzamin zerowy („przedtermin”) – dodatkowy termin egzaminu, który może odbyć się przed sesją egzaminacyjną. Często ustalany jest przez wykładowcę na prośbę studentów, którzy chcą odciążyć się w czasie sesji. Nie jest on obowiązkowy, przystępują do niego ci, którzy chcą i są w stanie szybciej opanować materiał obowiązujący na egzaminie, a tym samym szybciej mieć go „z głowy”.

ECTS (European Credit Transfer System) – zbiór procedur, które ułatwiają współpracę pomiędzy uczelniami w zakresie wymiany studentów. ECTS jest częścią programu Socrates-Erasmus. Jeżeli chodzi o popularne dziś punkty ECTS- każdemu przedmiotowi przypisana jest konkretna wartość liczbowa, dzięki której uczelnia macierzysta uznaje zajęcia odbyte podczas wymiany.

Juwenalia – wielkie święto studentów. Dni studenta, w czasie których specjalnie dla nich odbywają się zorganizowane przez miasto koncerty i różnego typu wydarzenia rozrywkowe. Juwenalia rozpoczynają się zwykle pochodem studentów przez miasto oraz przekazaniem studentom przez prezydenta kluczy do bram miasta.

Kolokwium – potocznie „koło”, najczęściej pisemny sprawdzian bieżącej wiedzy i umiejętności studentów szkół wyższych.

Otrzęsiny – bardziej nieoficjalne niż oficjalne przyjęcie studentów pierwszego roku do grona studenckiego uczelni. Zazwyczaj organizowane przez studentów starszych lat, łączą świetną zabawę z żartobliwymi konkursami. Coraz częściej przybierają formę klubowych imprez integracyjnych dla studentów pierwszych lat.

Sesja egzaminacyjna – okres w roku akademickim, zawsze na koniec semestru, kiedy studenci zdając egzaminy walczą o jak najlepsze oceny w indeksach. Po każdej z obu sesji podstawowych organizowana jest jeszcze sesja poprawkowa, podczas której studenci mogą po raz drugi przystąpić do egzaminów nie zdanych w pierwszym terminie.

Zaliczenie – wpis do indeksu stanowiący potwierdzenie uczestnictwa i pozytywnego zdania wszystkich kolokwiów w danym semestrze. Posiadanie wszystkich zaliczeń, a co za tym idzie wpisów w indeksie stanowi warunek dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej.

Więcej pojęć znajdziesz tutaj.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *